Szkolenia BHP

Szkolenia pracowników, a prawo

Kodeks Pracy obliguje pracodawcę do przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza oferta w zakresie szkoleń BHP jest możliwie elastyczna i umożliwia przeprowadzenie szkolenia w zakładzie pracy lub poza nim (szkolenia otwarte), a w razie konieczności – również online w formie telekonferencji.

Zasady i formę szkolenia oraz ramowy program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Szkolenia okresowe

Wśród szkoleń okresowych możemy wymienić kilka rodzajów:

– szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami,
– pracowników na stanowiskach robotniczych,
– pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
– pracowników służby BHP.

Pozostałe szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa pracy

Szkolenia BHP obejmują nie tylko obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe, ale również inne szkolenia m.in.:

–  Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
– Ocena i analiza ryzyka zawodowego,
– Postępowanie powypadkowe – szkolenie dla zespołów powypadkowych,
– Ocena maszyn – minimalne i zasadnicze wymagania bezpieczeństwa,
– Proces wprowadzenia maszyny do obrotu – oznakowanie CE,
– inne na życzenie klienta.