Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka przez Śląską Grupę BHP

Nie ma żadnych wątpliwości, że ocena ryzyka zawodowego jest niezwykle istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kluczowym narzędziem pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy. Prawidłowa identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka pozwala bowiem na prowadzenie odpowiedniej profilaktyki i uniknięcia zagrożeń zanim będą miały szansę się pojawić.

Śląska Grupa BHP specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego w oparciu o różnego rodzaju metody oceny. Naszym Klientom oferujemy także szkolenia z zakresu dokonywania oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń i zapobiegania zagrożeniom. Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy w oparciu o polską normę PN-N-18002, „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz „Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Ryzyko zawodowe a obowiązujące prawo

Kodeks pracy obliguje pracodawcę do poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym istniejącym na stanowisku, na którym ten będzie pracować. Ponadto zapisy na temat ryzyka zawodowego można odnaleźć również w licznych rozporządzeniach takich jak:
– Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, Poz. 1650 z późn. zm.),
– Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86),
– Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.).

Powtórna ocena ryzyka zawodowego

Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego powinna być wykonywana regularnie, przez wzgląd na modyfikację warunków i realiów pracy oraz szereg czynników, mających wpływ na realną zmianę zagrożeń na terenie zakładu pracy. Jednorazowa ocena daje jedynie obraz stanu obecnego i nie może uwzględnić wszystkich przyszłych zmian, które zajdą w przedsiębiorstwie (np. zmiana sprzętu, wyposażenia, stosowanych materiałów czy środków chemicznych). Właśnie z tego względu proponujemy usługę opracowania procedury oceny ryzyka specyficznej dla danej organizacji, która pozwala na regulację mechanizmu oceny ryzyka zawodowego i efektywny nadzór nad zagrożeniami oraz bezpieczeństwem pracy.