Ochrona środowiska

Musimy dbać o środowisko

Śląska Grupa BHP stara się zapewnić swoim Klientom możliwe szeroki wachlarz usług, dlatego proponujemy wśród nich również obsługę w zakresie ochrony środowiska. Oczywiście należy pamiętać tu również o konieczności przestrzegania odpowiednich norm prawnych, takich jak ustawa o ochronie środowiska. Nasi specjaliści na co dzień zajmują się obsługą firm w tym zakresie, dlatego też na bieżąco śledzą prawo ochrony środowiska. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że ich firmy obsługiwane są z należytą starannością i nie muszą sami martwić się o regulacje prawne.

Zakres usług w obszarze ochrony środowiska obejmuje m.in.:

Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie:
– wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
– wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
– poboru wód,
– składowania odpadów,
wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową (przekazywaną do Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).

Opracowania i ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza:
– wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
– zgłoszenia organom ochrony środowiska eksploatowanych i projektowanych instalacji
– przeglądy ekologiczne zakładów
– wyliczenia efektów ekologicznych modernizowanych obiektów – w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska

Opracowania i ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami:
– wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
– programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
– informacje o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne
– wnioski niezbędne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
– operaty wodno-prawne na odprowadzanie ścieków deszczowych, przemysłowych i innych
– operaty wodno-prawne na pobór wody z ujęć
– projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
– projekty modernizacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków

Opracowania i ekspertyzy z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami:
– wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
– analizy uciążliwości akustycznej obiektów projektowanych i istniejących

Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć istniejących i projektowanych:
– wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody,
– karty informacyjne przedsięwzięć,
– raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
dla obiektów projektowanych, modernizowanych (zmiana profilu działalności, technologii, rozbudowa)
lub istniejących (według zaleceń organów kontroli).

Pomiary i badania:
– pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
– pomiary emisji hałasu do środowiska
– pomiary skuteczności działania instalacji wentylacyjnych i odpylających

Doradztwo, konsulting oraz pełna bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska:
– bieżące informowanie o obowiązkach, wynikających z nowych uregulowań prawnych w ochronie środowiska,
– nadzór nad prawidłowością gospodarki wytworzonymi odpadami (weryfikacja miejsc magazynowania, weryfikacja kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów),
– nadzór nad przestrzeganiem nakazów z obowiązujących decyzji OŚ, wydanych przez właściwe organy administracji państwowej,
– nadzór nad realizacją obowiązków Zakładu wynikających z prawa ochrony środowiska,
– reprezentowanie Zakładu przed urzędami administracji państwowej w tematach ochrony środowiska,
– reprezentowanie Zakładu podczas kontroli WIOŚ i inspekcji OŚ,
– nadzór nad sprawami urzędowo-administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska (analiza nowych inwestycji pod względem wymagań przepisów prawnych ochrony środowiska),
– pomoc prawna w zakresie ochrony środowiska, w tym przygotowywanie wystąpień do organów ochrony środowiska.

Przygotowanie kosztorysu obejmuje:
– wizję lokalną,
– analizę konkretnego zagadnienia,
– wycenę usługi.

Oferta indywidualna

Do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, dlatego przedstawiony zakres usług obejmuje jedynie standardowe zadania. Oferta jest zawsze dostosowywana do Państwa potrzeb, dlatego serdecznie zachęcamy do przesyłania zapytań.